Home page > Pěší rota AZ KVV Pardubice

Pěší rota AZ KVV Pardubice

Trocha historie

S vytvořením Krajského vojenského velitelství Pardubice (dále jen KVV) ke dni 1. 1. 2003, kde velitelem KVV byl ustanoven plukovník Josef Růt, byla hlavním úkolem v organizačních, mobilizačních a dislokačních opatřeních výstavba 201. stráží roty a pomoc základním složkám IZS při řešení mimořádných událostí a nevojenských krizových situací.

Po obdržení tabulek počtů 201. strážní roty byly dne 22. 7. 2003 zahájeny práce na její výstavbě v souladu s nařízením Velitelství sil územní obrany. Do funkce velitele strážní roty byl vybrán kapitán v záloze Karel Škop.

Po uveřejnění několika článků v tisku, reportážích v rozhlasu a televizi se zájem o vstup do Aktivní zálohy dobrovolné (dále jen AZD) znatelně zvýšil.

Dne 5., 6. a 10. 11. 2003 proběhla u územních vojenských správ Pardubice a Ústí nad Orlicí shromáždění s vojáky v záloze, tzv. žadateli o vstup do AZD. Velitel KVV seznámil žadatele s hlavními úkoly vytvářených strážních rot, předpokládaným způsobem jejich použití a zodpověděl jejich dotazy. Vojákům byla podle jejich odborností a zájmu nabídnuta již konkrétní systemizovaná místa.

V pátek 7. 5. 2004 složili příslušníci 201. strážní roty AZD KVV slavnostní slib vojáka v AZD na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Při této příležitosti propůjčil tehdejší hejtman Pardubického kraje Roman Línek prapor rotě AZ. Slavnostního shromáždění se zúčastnil náčelník štábu Velitelství Sil podpory a výcviku brigádní generál Antonín Pugzík, poradce náčelníka Generálního štábu pro AZ plukovník v záloze Miroslav Mana, hejtman Pardubického kraje Roman Línek, starosta Vysokého Mýta Bohuslav Fencl, poslanec Parlamentu ČR Pavel Severa a předseda Okresní organizace pomocných a technických praporů Pavel Krátký, který dekoroval prapor aktivních záloh stuhou PTP.

 

Seznam velitelů pěší roty od založení po současnost s uvedením funkčního období v letech

kpt. Karel Mario Škop                             (1. 1. 2004 – 31. 12. 2008)

mjr. MUDr. Bohumil Skála                      (1. 1. 2009 – 31. 12. 2014)

por. Oldřich Rak                                    (1. 1. 2015 – 1. 6. 2016)

kpt. Ing. Jiří Hudec                                (1. 7. 2016 – 30. 6. 2019)

kpt. Mgr. Bc. Roman Cach                     (1. 7. 2019 – 30. 9. 2020)

npor. Mgr. Vratislav Šembera               (od 1. 10. 2020 po současnost)
 

Pěší rota Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice

VOJÁCI PĚŠÍ ROTY AKTIVNÍ ZÁLOHY KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PARDUBICE DOBROVOLNĚ PŘEVZALI BRANNOU POVINNOST, PROTOŽE CHTĚJÍ PŘISPĚT K OBRANĚ NAŠÍ VLASTI, POKUD BY TAKOVÁ POTŘEBA NASTALA.

JSOU TO OBČANÉ RŮZNÝCH PROFESÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, VZDĚLÁNÍ I ZÁJMŮ, MUŽI I ŽENY. SPOJUJE JE VŠAK SOUNÁLEŽITOST S PARDUBICKÝM KRAJEM.

PRAVIDELNĚ SE ÚČASTNÍ VOJENSKÝCH CVIČENÍ, ABY BYLI PŘIPRAVENI JEJICH POSLÁNÍ NAPLNIT.

JEDEN Z HLAVNÍCH TÉMAT CVIČENÍ JE PŘÍPRAVA PĚŠÍ ROTY AZ K OCHRANĚ A OBRANĚ OBJEKTŮ DŮLEŽITÝCH PRO OBRANU STÁTU, ABY POMOHLI ZAJISTIT CHOD ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU.

REALIZUJÍ SPOLEČNÝ VÝCVIK SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KRAJE, ABY BYLI PŘIPRAVENI POMOCI PŘI ŽIVELNÝCH I JINÝCH POHROMÁCH. JSOU SCHOPNI PLNIT ÚKOLY V SOUČINNOSTI S POLICIÍ ČR A PŘIPRAVENI DOPLŇOVAT OZBROJENÉ SÍLY.

Některé další informace můžete najít i na facebooku Pěší roty Aktivních záloh KVV Pardubice

 

 


 

Fotogalerie

Nahoru